Урбанистички проект за село- формирање на градежна парцела на дел од КП 2151 KO ПРОСЕНИКОВО, Oпштина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК