Урбанистички проект за село- формирање на градежна парцела на дел од КП 2204/1 KO ДОБРЕЈЦИ, Oпштина Струмица

Во прилог линк до документот ЛИНК