УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП 1956 КО ГАБРОВО

Во прилог линк од документот ЛИНК