УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА – СПОЈУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ ФОРМИРАНИ ОД КП4223/1, КП4223/2, и КП4224, КО СТРУМИЦА, ВО ДУП за БЛОК 19,

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов – линк