Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 4; ГП 5.1.2; ГП 5.1.4; и ГП 5.2.2 дел од ДУП за град Струмица,урбан модул 1,урбан блок 4 ,Општина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК