УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА – НА ГП1.22 КО СТРУМИЦА, ОД ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ДУП ЗА ДЕЛ ОД БЛОК 42

Во прилог линк од документот ЛИНК