УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ со план за парцелација-спојување на КПбр.437/1 и КПбр.437/2, KO Струмица од ДУП за Блок број 20, со намена ИНДИВИДУАЛНО ДОМУВАЊЕ, општина Струмица

Во прилог линк од документот ЛИНК