УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ Урбанистички проект за село – формирање на градежна парцела на КПбр. 3700, КО Дабиља, Општина Струмица ТЕХНИЧКИ БРОЈ 03-07/2023

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК