УРБАНИСТИЧКИ ПРOЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за линиска инфраструктурна градба за: Новопланиран СН10(20)кV подземен кабелски вод од КП 1491до КП 1488/1 во КО Градско Балдовци,Општина Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК