Целосен пренос на Б – Интегрирана еколошка дозвола од ИН МАК БЕТОН ДОО, Струмица, со седиште на ул. Индустрија Сачево бр.1.2.17 на Друштво за производство , градежништво , трговија и услуги ПОРТЛАНД-ОПЦ ДООЕЛ ,  со седиште на ул. Ленинова бр.44 – ГТЦ Глобал/кат 3 во Струмица

Објавата за пренос на Б-интегрирана еколошка дозвола може да ја видите на следниов ЛИНК.