Јавен повик за Избор на стручно обучено лице

Врз основа на  член 50 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.5/02) и член 39 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ 4/03,2/06,15/07,2/10,21/10,1/15,8/18,16/19 и 29/19), како и Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2023 година, Бр.08-10314/1 од 29.12.2022, а со тоа и реализацијата на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2023 година, Програмата Г1, Поддршка на ЛЕР донесена од Советот на Општина Струмица, бр 08-10376/1 од 30.12.2022 год („Службен гласник на Општина Струмица бр. 22), Градоначалникот на општина Струмица објавува:

Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов – линк