Јавен повик за избор на членови на Управен одбор на Јавно претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори,, Струмица – ЈП ,,Паркиралишта Струмица,, Струмица

Врз основа на член 17-а од Законот за јавните претпријатија (,,Службен Весник на Република Македонија,, бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и ,,Службен Весник на Република Северна Македонија,, бр.275/19,89/22 и 274/22) како и Правилникот за формата и содржината на јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, обрасците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (,,Службен Весник на Република Северна Македонија бр.283 од 27.12.2022 година), Советот на општина Струмица објавува:
Јавен повик за избор на членови на Управен одбор на Јавно претпријатие за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простори,, Струмица – ЈП ,,Паркиралишта Струмица,, Струмица
1. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК
Предмет на Јавниот повик е спроведување на постапка за избор на членови на Управниот Одбор на ЈП ,,Паркиралишта Струмица,, Струмица:
Управниот одбор на ЈП ,,Паркиралишта,, Струмица, брои 5 членови, кои се пријавуваат и избираат согласно постапка предвидена во Правилникот за формата и содржината на јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, обрасците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (,,Службен Весник на Република Северна Маледонија бр.283 од 27.12.2022 година), донесен од страна на Министерот за финансии Крешник Бектеши.
Претежната дејност на Претпријатието е под шифра:
43.21 Електроинсталатерски работи
52.21 Услужни дејности поврзани со копнениот превоз.
Дејностите од став 1 на овој член се вршат врз основа на лиценца, а во согласност со законот.
2. ПРАВО НА УЧЕСТВО
Право на учество имаат сите заинтересирани физички лица кои ги исполнуваат условите предвидени во Јавниот Повик.
Јавниот повик со сите услови се објавува на веб страната на општина Струмица: www.strumica.gov.mk
и на страната на ЈП ,,Паркиралишта Струмица,,  Струмица: www.strumicaparking.mk
3. УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ИСПОЛНАТ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА
За член на Управен одбор на јавното претпријатие може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:
e државјанин на Република Северна Македонија
има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII степен образование и
во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност.
Освен условите наведени  во член 17  став 4 од Законот за јавни претпријатија, членовите на управниот одбор треба да имаат и соодветно работно искуство, и тоа:
–  два члена на УО треба да имаат најмалку пет години работно искуство
               од областа на дејноста на јавното претпријатие, согласно со
               Националната класификација на дејностите публикувана од
               Државниот завод за статистика,
најмалку еден член на УО треба да има најмалку три години работно искуство од областа на финансиското работење,
најмалку еден член на УО треба да има најмалку три години работно искуство од областа на правните работи и
најмалку еден член на УО треба да има најмалку три години работно искуство од областа на техничките науки.
Времетраењето на мандатот на членовите изнесува четири години, со право на уште еден последователен мандат.
Финансикиот надоместок на членовите на Управниот Одбор изнесува за претседател – 3.000,оо денари и за член –  2.500,оо  денари.
1.4. ПРАВА И ОБВРСКИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
Согласно член 19 од Законот за јавните претпријатија, Управниот Одбор:
1. Го донесува статутот на јавното претпријатие;
2. Ги усвојува програмата за работа и развој на јавното претпријатие;
3. Ја утврдува деловната политика;
4. Ги усвојува тримесечниот извештај кој содржи показатели за финансиското работење, годишната сметка и извештајот за работењето на јавното претпријатие;
5. Одлучува за употребата на средствата остварени со работењето на јавното претпријатие и покривање на загубите;
6. Ги донесува одлуките за инвестиции;
7. Ги утврдува цените на производите и услугите;
8. Одлучува за внатрешната организација на јавното претпријатие;
9. Го донесува актот за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените;
10. Врши други работи утврдени со актот за основање и статутот на јавното претпријатие и
11. Го избира и разрешува директорот и заминик на директорот на јавното претпријатие основано од Владата на РСМ врз основа на јавен конкурс.
5. НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЈАВНИОТ ПОВИК
Задолжителни документи кои треба да бидат доставени како доказ за исполнување на условите за член на УО на ЈП ,,Паркиралишта Струмица,, Струмица се:
1. Уверение или диплома за завршено високо образование и стекнати 240 ЕКТС или завршен VII/1 степен образование,
2. Потврда дека со правосилна судска пресуда не му изречена казна или прекршочна забрана за вршење на професија, дејност или должност,
3. Историјат за вработување од Агенција за вработување на Република Северена Македонија со евидентиран стаж
4. Изјава заверена на нотар дека кандидатот под целосна материјална, морална и кривична одговорност потврдува за точноста и веродостојноста на наведените податоци во пријавата и за поднесената документација,
5. Кратка биографија,
6. Писмо за интерес/мотивација,
7. Сертификати, лиценци, уверенија, дипломи издадени од овластени, односно акредитирани институции за нивно издавање согласно закон.
1.6. ПОСТАПКА ЗА СЕЛЕКЦИЈА НА ЧЛЕНОВИТЕ
Постапката за селекција на членовите на управниот одбор на ЈП се состои од две фази и тоа:
aдминистративна селекција (се состои од проверка на внесените податоци во пријавата со условите утврдени во Јавниот повик и бодување) и
интервју (го спроведува Комисија за селекција која на предлог на Градоначалникот, ја избира Советот на општината).
Точниот датум, време и место на оддржување на интервјуто ќе бидат објавени на веб страната на Општина Струмица: www.strumica.gov.mk
7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ
Јавниот повик се објавува на ден 02.01.2024 година (вторник) и трае 10 (десет) работни дена, односно најдоцна до 16.01.2024 година (вторник).
Пријавите (пријавата ја има во прилог на Јавниот повик) заедно со целокупната документација се доставуваат во хартиена форма, по пошта на адреса:
Општина Струмица, ,ул,,Сандо Масев,, бр.1, 2400 Струмица или во архива на општина Струмица (со назнака: За Јавен повик за именување на член на Управен Одбор на ЈП ,,Паркиралишта Струмица,, Струмица).
Краен рок за поднесување на пријавите е 16.01.2024 година (вторник) до 16 часот.
Напомена: Пријавите без комплетно приложена документација или кои се доставени по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат. Доставените прилози не се враќаат.
          Совет на општина Струмица
      Претседател,
       Марјан Даскаловски