Јавен повик за прибирање предлог проекти по приоритетните области…

Јавен повик за прибирање предлог проекти по приоритетните области: Локален економски развој и Туризам, Социјална заштита, здравствена заштита и заштита на децата, Заштита на животната средина,  Култура, Образование, Млади, од Програмaта G1 Поддршка на ЛЕР  од Буџетот на Општина Струмица за  2021 година.

Усогласени спрема ЛОД Методологијата, усвоена од страна на Советот на општина Струмица на седницата одржана на 13.11.2019 година.

Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов линк.

Документација:

Насоки за подносители на апликации по Јавниот повик линк.

Правила за аплицирање – линк.

Анекс 1 – Предлог проект – линк.

Анекс 2 – Бредлог буџет – линк.

Анекс 3 – Логичка рамка – линк.

Анекс 4 – План на активности и видливост – линк.

Анекс 5 – Формулар со административни податоци – линк.

Анекс 6 – Формулар со финансиски податоци – линк.

Анекс 7 – Изјава за подобност – линк.

Анекс 8 – Изјава за двојно финансирање – линк.

Анекс 9 – Листа за проверка – линк.