Јавна објава за достава од овластен комунален инспектор од 25.01.2022