Јавните собири со граѓаните ќе се одржат од 10 до 23 ноември

Јавните собири со граѓаните ќе се одржат од 10 до 23 ноември

Се известуваат сите граѓани на општина Струмица дека во периодот од 10 ноември до 23 ноември 2021 година, на иницијатива на Градоначалникот, согласно законските и статутарните овластувања, ќе се одржат собири на граѓани во урбаните, односно месните заедници. Собирите ќе се одржат согласно здравствените протоколи за COVID – 19.

За I, III, IV и V урбана заедница собирот ќе се одржи на 10.11.2021 година во големата сала на Дом на АРМ, со почеток во 19 часот;

За II, VI, VII и VIII урбана заедница собирот ќе се одржи на 10.11.2021 година во големата сала на Дом на АРМ  , со почеток во 20  часот .

 • Во с. Вељуса собирот ќе се одржи на ден 11.11.2021 година во училиштето, со почеток во 18 часот.
 • Во с. Водоча собирот ќе се одржи на ден 11..11..2021 година во училиштето , со почеток во 19 часот;
 • Во с. Баница собирот ќе се одржи на ден 11.11.2021 година во училиштето, со почеток во 20 часот;
 • Во с.Сачево собирот ќе се одржи на ден  11.2021 година во училиштето со почеток во 18 часот;
 • Во с. Дабиље собирот ќе се одржи на ден 15.11.2021 година во Домот на култура во с.Дабиље  со почеток во 19 часот;
 • Во с. Муртино собирот ќе се одржи на ден 16.11.2021 година во училиштето, со почеток во 18 часот;
 • Во с. Банско собирот ќе се одржи на ден 16.11.2021 година во училиштето, со почеток во 19 часот;
 • Во с. Габрово собирот ќе се одржи на ден 16.11.2021 година во училиштето ,со почеток во 20 часот;
 • Во с. Свидовица собирот ќе се одржи на ден 17.11.2021 година училиштето, со почеток во 18 часот;
 • Во с. Куклиш собирот ќе се одржи на ден 17.11.2021 година во Спортската сала во с.Куклиш, со почеток во 19 часот;
 • Во с. Костурино собирот ќе се одржи на ден 17.11.2021 година во Дом на култура во с.Костурино , со почеток во 20  часот;
 • Во с. Рич собирот ќе се одржи на ден 18.11.2021 година во училиштето , со почеток во 18 часот;
 • Во с. Попчево собирот ќе се одржи на ден  11.2021 година во училиштето,  со почеток во 19 часот;
 • Во с. Градско Балдовци собирот ќе се одржи на ден 22.11.2021 година во училиштето, со почеток во 18 часот.
 • Во с.Раборци собирот ќе се одржи на ден 22.11.2021 година во училиштето , со почеток во 19 часот;
 • Во село Добрејци собирот ќе се одржи на ден 23.11.2021 година во училиштето, со почеток во 18 часот;
 • Во с. Просениково собирот ќе се одржи на ден 23.11.2021 година во Пензионерскиот дом во село Просениково, со почеток во 19 часот;

Денот, часот и местото на одржување на јавните собири јавно ќе бидат објавени и во просториите на урбаните, односно месните заедници, на огласната табла во зградата на  локалната самоуправа и на веб страната на општина Струмица.