Јавни објави за достава од овластен комунален инспектор од 20.01.2022