Јавни објави за достава од овластен комунален инспектор од 18.02.2022