Урбанистички проект за село, формирање на градежна парцела на КП3458/1 КО Дабиле

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов ЛИНК