Известување за оддржување на Интервју по Јавен Повик бр.08-2351/1 од 24.04.2023 година

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за оддржување на Интервју по Јавен Повик бр.08-2351/1 од 24.04.2023 година

Почитувани,

Согласно член 6 став 2 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување и селекција на кандидатите и други прашања во врска со спроведувањето на постапката за именување и разрешување на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните претпријатија (Службен Весник на РСМ бр.283/2022), Ве известуваме дека:

На ден 18.05.2023 година (четврток) ќе се спреведе Интервју на кандидатите за членови на Управен Одбор на ЈПЕД ,,Струмица-Гас,, Струмица по следниот редослед: линк