Одлуки, решенија и соопштенија за организирање на јавни анкети и презентации

Одлуки, решенија и соопштенија за организирање на јавни анкети и презентации

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 5, УЕ 1 – ЛИНК

Решение за организирање јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 5, УЕ 1 – ЛИНК

Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 5, УЕ 1 – ЛИНК

 

Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 19, (УБ32 УЕ 3, по ГУП за град Струмица) – ЛИНК

Решение за организирање јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 19, (УБ32 УЕ 3, по ГУП за град Струмица) – ЛИНК

Соопштение за организирање јавна анкета и јавна презентација на измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 19, (УБ32 УЕ 3, по ГУП за град Струмица) – ЛИНК