Author: Mile Gjorgiev (Mile Gjorgiev)

Home / Mile Gjorgiev
Напис

Планска програма за изработка на измена и дополнување на Детален Урбанистички План за дел од Урбан Блок 26, УЕ 9

Планска програма за изработка на измена и дополнување на Детален Урбанистички План за дел од Урбан Блок 26, УЕ 9 може да ја видите на следниов ЛИНК.

Напис

Квартален извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај на општина Струмица за период од 01.01.2021 до 31.03.2021

Во текот на извештајниот период Овластениот инспектор за патен сообраќај изврши  31 контроли, и тоа на моторни возила и правни лица со кој се врши јавен превоз на патници во патниот сообраќај кој поседуваат лиценца за работа и при тоа констатирав дека: кај правните лица кој имаат добиено лиценца за јавен превоз на патници, се...

Напис

Одлука за организирање на втора јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 1, УЕ1 во Општина Струмица – ЛИНК Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 1,  УЕ1 во Општината Струмица – ЛИНК Соопштение за организирање втора јавна...

Напис

Известување за реонските попишувачи и инструктори

Комисијата за пописен реон 14 – Струмица и Василево ги известува реонските попишувачи и реонските инструктори дека тестирањето ќе се изврши на 11 и 12.03.2021 г. во просториите на СОУ „Јане Сандански“ Струмица. Попишувачите и инструкторите треба да се јават 30 минути пред почетокот на тестирањето и задолжително да носат заштитна маска (KN95). Доколку немаат...

Напис

Решение за свикување на четириесет и петтата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08-1390/1, 05.03.2021 год. Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам: Решение за свикување на четириесет и петтата седница на...

Напис

Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оценки

Одлуките и формуларите може да се видат, преземат од следниве линкови: 1. Одлука за дел од Блок 23 и дел од Блок 24 УЕ 9 – линк 1.1 Формулар за СЕА, дел од Блок 23 и дел од Блок 24 УЕ 9– линк 2. Одлука за ЛУПД за старечки дом КО Куклиш – линк 2.1...