Author: Mile Gjorgiev (Mile Gjorgiev)

Home / Mile Gjorgiev
Напис

Одлука за организирање на втора јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 12 УЕ 2, Општина Струмица – ЛИНК Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 12 УЕ 2, Општина Струмица – ЛИНК Соопштение за организирање втора јавна...

Напис

Јавна расправа за проектот Изградба на државен пат Струмица – Валандово

Јавна расправа за проектот Изградба на државен пат Струмица – Валандово – спој со А1 делница 2,3 и 4 – нова траса во општина Валандово и во општина Струмица, од Министерството за животна средина и просторно планирање, ќе се одржи на 07.10.2021 година со почеток во 14:00 часот во Салата на Советот во Дом на АРМ...

Решение за свикување педесет и првата седница на Советот на општина Струмица
Напис

Решение за свикување педесет и првата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, бр.08 – 5967/1, 21.09.2021 Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр.2/06), донесувам: Решение за свикување педесет и првата седница на Советот на...