Author: Goran Tancev (Goran Tancev)

Home / Goran Tancev
ЈАВЕН ПОВИК до спортските здруженија и други правни лица во областа на СПОРТОТ од Општина Струмица
Post

ЈАВЕН ПОВИК до спортските здруженија и други правни лица во областа на СПОРТОТ од Општина Струмица

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија број 5/02“),  член 39 од Статутот на Општина Струмица (“Сл....

Post

Ранг листа на најдобро рангирани кандидати за членови на Надзорниот Одбор на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица, по Јавен Повик бр.08-02/1 од 02.01.2024 година

Почитувани,   Согласно член 7 став 1 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот...

Post

Ранг Листа на најдобро рангирани кандидати за членови на Управниот Одбор на ЈП ,,Паркиралишта Струмица,, Струмица „ по Јавен Повик бр.08-01 од 02.01.2024 година

Почитувани,   Согласно член 7 став 1 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот...

Post

Известување за одржување на Интервју по Јавен Повик бр.08-02/1 од 02.01.2024 година

Почитувани,   Согласно член 6 став 2 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот...

Post

Известување за одржување на Интервју по Јавен Повик бр.08-01 од 02.01.2024 година

Почитувани,   Согласно член 6 став 2 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот...

Post

Нацрт Листа од кандидатите кои продолжуваат во наредната фаза од постапката на селекција на кандидатите за членови на Надзорен Одбор

Согласно член 5 став 5 од  Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување...

Post

Нацрт Листа од кандидатите кои продолжуваат во наредната фаза од постапката на селекција на кандидатите за членови на Управен Одбор

Согласно член 5 став 5 од Правилникот за формата и содржината на Јавниот повик, начинот на поднесување на пријавата, образците за пријавување, начинот на бодување...