Буџет на општина Струмица за 2011 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл. весник на РМ” број 61/04, 96/04 и 67/07), Советот на општина Струмица на седницата, одржана на 29.12.2010 година, донесе:

budzet_2011