Статут

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ” број 5/2002) и член 42 став 1 точка 1 од Статутот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” број 6/97), Советот на општина Струмица на петтата седницата  одржана на 27.04.2006 година, донесе

 Статут на Општина Струмица