Category: Стратегигиски документи и акциски планови

Home / Стратегигиски документи и акциски планови
Post

План за управување со животна средина и социјален менаџмент за потпроектот “Економска валоризација на културната и алтернативната туристичка понуда на Цареви Кули во туристичка дестинација Струмица”

План за управување со животна средина и социјален менаџмент за потпроектот “Економска валоризација на културната и алтернативната туристичка понуда на Цареви Кули во туристичка дестинација...

Post

Environmental and social management plan for the sub-project “Economic valorization of cultural and alternative tourist offer of the Tsar’s Towers in tourist destination Strumica”

Environmental and social management plan for the sub-project “Economic valorization of cultural and alternative tourist offer of the Tsar’s Towers in tourist destination Strumica” [превземи]

Post

Архива – Стратегиски документи и акциски планови

Акциски план за локална стратегија на општина Струмица за развој на образованието за периодот 2015-2017 [превземи]   Акциски план за локална стратегија на општина Струмица...