Истражување за средниот успех на учениците во основните училишта во општина Струмица на крајот од првото полугодие и крајот од наставната 2018/19 година

Истражување за средниот успех на учениците во основните училишта во општина Струмица на крајот од првото полугодие и крајот од наставната 2018/19 година
Општина Струмица, како основач на основните училишта е заинтересирана да ги следи постигнувањата на учениците преку нивниот успех постигнат преку училишното оценување во текот на учебната година. Истражувања во оваа област на општинско ниво се спроведени во неколку претходни наставни/учебни години, преку што се добиени одредени показатели за споредбата на покажаниот успех на учениците во два класификациони периоди-крајот на полугодие и крајот на наставната/учебната година. За таа цел е спроведено и ова истражување, да се добие сознание за постигнатиот успех на учениците од шесто до деветто одделение, по повеќе наставни предмети и да се изврши споредба на ниво на сите училишта на територијата на општина Струмица со состојба од крајот на првото полугодие и крајот од наставната 2018/19 година.
На следните линкови може да го видите целосното истражување,  наративниот дел и деталните табеларни прегледи по училиште:
1. Истражување за средниот успех на учениците во основните училишта во општина Струмица на крајот од првото полугодие и крајот од наставната 2018/19 година – линк
1.1. Табеларен приказ на среден успех по основно училиште VI-IX, споредба на полугодие со крај на наставната година 2018-2019 – линк
2. Преглед на средниот успех по наставни предмети за основните училишта на полугодие за учебната 2018-2019 во општина Струмица (VI-IX):
2.1. Даме Груев, Куклиш – линк
2.2. Герас Цунев, Просениково – линк
2.3. Гоце Делчев, Вељуса – линк
2.4. Маршал Тито, Муртино – линк
2.5. Маршал Тито, Струмица – линк
2.6. Никола Вапцаров, Струмица – линк
2.7. Сандо Масев, Струмица – линк
2.8. Св. Кирил и Методиј, Дабиле – линк
2.9. Видое Подгорец, Струмица –линк
3. Преглед на средниот успех по наставни предмети за основните училишта на крај за наставната 2018-2019 во општина Струмица (VI-IX):
3.1. Даме Груев, Куклиш – линк
3.2. Герас Цунев, Просениково – линк
3.3. Гоце Делчев, Вељуса – линк
3.4. Маршал Тито, Муртино – линк
3.5. Маршал Тито, Струмица – линк
3.6. Никола Вапцаров, Струмица – линк
3.7. Сандо Масев, Струмица – линк
3.8. Св. Кирил и Методиј, Дабиле – линк
3.9. Видое Подгорец, Струмица –линк