ЈАВЕН ПОВИК за изработка План за управување со отпад на територијата на Општина Струмица за периодот (2024-2029)

ЈАВЕН ПОВИК за изработка План за управување со отпад на територијата на Општина Струмица за периодот (2024-2029)

ОПШТИНА СТРУМИЦА 

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на Р.М.” бр.05/02), се со цел за остварување на целите и имплементација на активностите предвидени во програмата за активностите во областа на заштита на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2023 година бр.08.10385/1 од 30.12.2023 година објавена во Службен гласник бр.19/22 на Општина Струмица како и нашата цел унапредување на политиките и плановите поврзани со Заштита на животната средина Градоначалникот на Општина Струмица, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК за изработка na “План за управување со отпад на територијата на Општина Струмица за периодот (2024-2029)”

1.Опис на јавниот повик

Подготовката на План за управување со отпад на територијата на општина Струмица за Општина Струмица како еден од стратешките плански документ е иницирана од граѓаните за чиста и здрава средина и обврска. Ние како Општина се стремиме кон унапредување на заштитата на животната средина согласно законските регулативи: Закон за животна средина, Закон за отпад и Управување со посебни текови на отпад на Република Северна Македонија.
План за управување со отпад како стратешки плански документ од областа на животната средина треба да ги идентификува приоритетите при управување со отпад како:
-Избегнување на создавање на отпадот и намалување на штетните влијанија на отпадот врз животната средина и животот и здравјето на луѓето.
-Подобрување на производствените технологии со што се намалува создавањето на отпадот и употреба на еколошки продукти и помалку пакувања.
-Рециклирање и повторна употреба на отпадот или во друг процес за екстракција на секундарни и терцијални суровини или да се користи како извор на енергија

Изработувачот на План за управување со отпад на територијата на Општина Струмица треба да ги спроведе следниве активности:
 опис и оцена на постоечката состојба во врска со управувањето со отпадот;
 предвидувања на идните состојби во врска со управувањето со отпадот;
 насоки и цели во врска со управувањето со отпад вклучувајќи го и временскиот распоред на нивното реализирање;,
 реализација на мерките, активностите и начинот за постигнување на целите за постапување со посебни видови на отпад, временскиот распоред и обемот на нивното извршување;
 стимулативни мерки за реализација на активностите за избегнување и за намалување на количеството на создадениот отпад, како и повторно користење, рециклирање и користење на отпадот како извор на енергија;
 начини за отстранување на отпадот што не може да се избегне и да се преработи;
 определување на видот и на количеството отпад според кои се определува обврската за правните и на физичките лица да изработуваат програми за управување со отпадот;
 реализација на системот за мониторинг при управувањето со отпадот;
 конкретни мерки и активности за намалување на биоразградливите состојки во отпадот наменет за отстранување и временскиот распоред и обемот на нивното реализирање;
 утврдување на потребите на Република Северна Македонија за изградба на објекти и инсталации за преработка и за отстранување на отпадот, вклучувајќи ги мерките и роковите за реализација;
 локации и инсталации за отстранување на отпадот;
 податоци за интегрираната национална мрежа за отстранување на отпадот и инсталациите за преработка на отпадот;
 технички и други услови кои што треба да се исполнат при управувањето со отпадот;
 мерки за санација на дивите депонии и на загадените области;
 активности кои што се преземаат од страна на Единиците на локалната самоуправа,а во врска со управувањето со отпадот;
 определување на Регионите за управување со отпад;
 мерки за едукација и за подигање на јавната свест за управување со отпад;
 процена на трошоците за операциите на преработка и отстранување на отпадот и
 финансиски инструменти за спроведување на Планот за управување со отпад.

 Aпликантот кој ќе биде избран за изработка на План за управување со отпад на територијата на Општина Струмица за периодот (2024-2029) истите треба да ги изготви најдоцна до 15.08.2023 година

2. Право на учество на Јавниот повик

 Право на учество на јавниот повик имаат сите заинтересирани стручни лица (консултант) кои се подготвени и имат искуство во областа на животната средина во изготвување на овој стратешки документ План за управување со отпад на територијата на Општина Струмица за периодот (2024-2029) година.
 Јавниот повик се објавува на 15.03.2023 година и трае десет (10) дена односно до 24.03.2023 година

3. Потребна документација за аплицирање

 Доказ за завршено високо образование од областа на заштита на животната средина и земјоделските науки.
 Портфолио на апликантот:
1. Учество во изработка на минимум 1 (една) услуга од предметната област.
2. Учество во изработка на минимум 1 (еден) ЛЕАП, документ за Општина или друг стратешки документ ( план, програма, стратегија)
3. Има реализирано проекти и активности од областа на управување со отпад-референтна листа на реализирани проекти и активности;

4. Начин на пријавување на Јавниот повик

 Апликациите на заинтересирани стручни лица (консултант) за За Јавен повик избор за изработка на План за управување со отпад 2024-2029 година на територијата на Општина Струмица, заедно со потребната документација, заинтересираните страни во затворен плик ги доставуваат до Општина Струмица, преку Архивата на Општина Струмица, ул. Сандо Масев бр 1, секој работен ден од 09:00 до 15:00 часот.
Крајниот рок за доставување на пријавите е 24.03.2023 година до 16:00 часот.

 На пликот треба да е наведено “ За Јавен повик избор за изработка на План за управување со отпад 2024-2029 година на територијата на Општина Струмица “ со назнака НЕ ОТВАРАЈ.

 Пријави кои ќе бидат доставени по истекот на рокот на Јавниот повик и нецелосно пополнети пријави нема да бидат разгледувани.

5. Начин на спроведување на Јавниот повик

 За спроведување на јавниот повик Градоначалникот формира тричлена Комисија за спроведување на постапката – отварање и селектирање на пристигнатите понуди.
 Комисијата ќе се раководи и изврши избор по принципот најниска понудена цена, проекти поврзани со отпад и ќе предложи кандидат кој ги исполнува сите услови од погоре наведената потребна документација за изработувач (консултант) на план за управување со отпад.