Решение за свикување триесет и петтата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина  Струмица” бр. 2/06), донесувам

Р е ш е н и е

за свикување триесет и петтата седница на

Советот на општина Струмица

  Ја свикувам триесет и петтата седница на Советот на општина Струмица за ден 22.01.2016 година (петок).

  Триесет и петтата на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 10,00 часот.

  За работа на седницата го предлагам следниот :

Д н е в е н р е д

  1. Предлог – План за запишување на ученици во I година во Средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2016/2017 година;

  2. Предлог – Одлука за долгорочно задолжување на Општина Струмица;

  3. Предлог-Одлука за одстапување на моторно возило (трактор) на ЈПКД „Комуналец“ Струмица;

  4. Извештај за работата Територијалната професионална противпожарна единица – Струмица за 2015 година; и

  5. Предлог-Решение за именување претставник на Општина Струмица во Управниот одбор на ЈЗУ „Здравствен дом“ Струмица.

Совет на општина Струмица

Претседател,

                                                                                                                                 Јосиф Христов