Решение за свикување дванаесетата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Р  е  ш  е  н  и  е
за свикување дванаесетата  седница  на
Советот на општина Струмица

Ја свикувам дванаесетата седница на Советот на општина Струмица за ден  27.02. 2014  година (четврток).
Дванаесетата  на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 13,00  часот.
За работа на седницата   предлагам:

I
Усвојување на записникот од единаесетата седница на Советот на општина Струмица

II

Д н е в е н   р е д

1. Предлог – Одлука за определување на места за истакнување изборни плакати за Претседателските избори – 2014, во Општина Струмица;
2. Предлог – Одлука за отстапување на објект – детска градинка Клон 5 на Општина Ново Село;
3. Предлог-Решение за разрешување и именување  на член во УО   на ЈП „Паркиралишта-Струмица“;
4. Предлог – Процена на загрозеност  на подрачјето на општина Струмица  од сите ризици и опасности;
5. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2014 година;
6. Програма за измена и дополнување на Програмата  работа на ЈП “Паркиралишта-Струмица“ за 2014 година;
7. Одлука за утврдување на висина на цени на услугите  за поставување и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица;
8. Програма за организација и реализација на настава во природа за учениците од четврто одделение на ООУ  „Маршал Тито“ Струмица;
9. Предлог – Одлука  за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 5358, 5359 КО Струмица;
10. Предлог – Одлука  за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 6377, 6379 КО Струмица
11. Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 6602, 6601/2 КО Струмица
12. Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 3793, 3768 КО Дабиља
13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 110/1 КО Раборци
14. Предлог – Одлука  за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 4983/2 КО Струмица
15. Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 7682 КО Струмица;
16. Предлог – Одлука  за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 7278/2, 2130/10, 7266 КО Струмица;
17. Предлог – Одлука  за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 6817/4 КО Струмица;
18. Предлог – Одлука  за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 4923 КО Куклиш;
19. Предлог – Одлука   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 2130/1 КО Струмица;
20. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 337 КО Струмица
21. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за услогласување  на намената на градежно земјиште за КП бр. 5597/21 КО Струмица;
22. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на  урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7768 КО Струмица;      и
23. Предлог – Одлука  за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 486/1, 486/2, 485/1, 485/2 и 486/3 КО Струмица.

Напомена: Точка 2 односно Предлог – Одлуката за отстапување на објект – детска градинка Клон 5 на Општина Ново Село, ќе биде  предмет на дневен ред доколку  во меѓувреме се добие позитивно мислење од  Државна комисија за спречување на корупција, т.е. да не е во спротивност со одредбите  од Изборниот законик за претстојните избори.

Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски