Решение за свикување на седмата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Р  е  ш  е  н  и  е
за свикување на седмата  седница  на
Советот на општина Струмица

Ја свикувам седмата седница на Советот на општина Струмица за ден  26.09.2013 година (четврток).

Седмата   седница  на Советот на општина Струмица,  ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 13,00  часот.

За работа на седницата предлагам:

I

Усвојување на Записникот од шестата седница на Советот на општина Струмица
II

Д н е в е н      р е д

1. Предлог – Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2013 година;
2. Извештај за работа на ОУ “Даме Груев”  Куклиш во учебната 2012/2013 година;
3. Предлог-Годишна програма за работа на  ОУ “Даме Груев”  Куклиш, во учебната 2013/2014 година;
4. Извештај за работа на ОУ “Маршал Тито”  Муртино во учебната 2012/2013 година;
5. Предлог-Годишна програма за работа на ОУ “Маршал Тито”  Муртино, во учебната 2013/2014 година;
6. Извештај за работа на ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле во учебната 2012/2013 година;
7. Предлог-Годишна програма за работа на ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле, во учебната 2013/2014 година;
8. Извештај за работа на ОУ “Герас Цунев” Просениково во учебната 2012/2013година;
9. Предлог-Годишна програма за работа на ОУ “Герас Цунев” Просениково во учебната 2013/2014 година;
10. Извештај за работа на ОУ “Гоце Делчев”  Вељуса во учебната 2012/2013 година;
11. Предлог-Годишна програма за работа на  ОУ “Гоце Делчев”  Вељуса во учебната 2013/2014 година;
12. Извештај за работа на ОУ “Видое Подгорец”  Струмица во учебната 2013/2014 година;
13. Предлог-Годишна програма за работа на ОУ “Видое Подгорец”  Струмица во учебната 2013/2014 година;
14. Извештај за работа на ОУ “Никола Вапцаров”  Струмица во учебната 2013/2013 година;
15. Предлог-Годишна програма за работа на  ОУ “Никола Вапцаров”  Струмица во учебната 2013/2014 година;
16. Извештај за работа на ОУ “Маршал Тито”  Струмица во учебната 2012/2013 година;
17. Предлог-Годишна програма за работа на  ОУ “Маршал Тито”  Струмица, во учебната 2013/2014 година;
18. Извештај за работа на ОУ “Сандо Масев”  Струмица во учебната 2012/2013 година;
19. Предлог-Годишна програма за работа на  ОУ “Сандо Масев”  Струмица во учебната 2013/2014 година;

20. Извештај за работа на ОМУ “Боро Џони”  Струмица во учебната 2012/2013 година;
21. Предлог-Годишна програма за работа на  ОМУ “Боро Џони”  Струмица, во учебната 2013/2014 година;

22. Извештај за работа на СОУ “Јане Сандански”  Струмица во учебната 2012/2013 година;
23. Предлог-Годишна програма за работа на СОУ “Јане Сандански   Струмица во учебната 2013/2014 година;
24. Извештај за работа на СОУ “Димитар Влахов”  Струмица во учебната 2012/2013 година;
25. Предлог-Годишна програма за работа на  СОУ “Димитар Влахов”  Струмица во учебната 2013/2014 година;
26. Извештај за работа на СОУ “Никола Карев”  Струмица во учебната 2012/2013 година;
27. Предлог-Годишна програма за работа на  СОУ “Никола Карев”  Струмица, во учебната 2013/2014 година;

28. Извештај за работа на ЈОУДГ “Детска Радост”  Струмица за периодот септември 2012 – август 2013 година;
29. Предлог-Годишна програма за работа на ЈОУДГ “Детста радост”  Струмица за периодот септември 2013 – август 2014 година;

30. Програми за изведување на  екскурзии и слободни активности за учениците  од     ООУ „Даме Груев” Куклиш,  во учебната 2013/14 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б. Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение;
г) Програма за изведување на вон-наставана активност –  Саем на книгата  со учениците од шесто до осмо одделение; и
д). Програма за изведување на вон-наставана активност од музички карактер за  учениците од прво до петто  одделение.

31. Програми за изведување на  екскурзии и слободни активности за учениците  од     ООУ „Маршал Тито ” Муртино, во учебната 2013/14 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б. Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение; и
в) Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение;
г)  Програма за   кампување со учениците од шесто до  девето одделение; и
д) Програма за   зимување  со учениците од шесто до  девето одделение;
е) Програма за еднодневна посета  на саем на книгата  со учениците од шесто до осмо одделение;

32. Програми за изведување на  екскурзии и слободни активности за учениците  од     ООУ „Кирил и Методиј ” Дабиле, во учебната 2013/14 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б. Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение; и
в) Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение;

33. Програми за изведување на  екскурзии и слободни активности за учениците  од     ООУ „Сандо Масев ” Струмица,  во учебната 2013/14 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б. Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од четврто  одделение во траење од 5 дена;
д) Програма за еднодневна посета  на саем на книгата  со учениците од шесто до осмо одделение;
е) Програма за еднодневна посета  на детски фестивали „Златно славејче“ и „Поточиња“  со  учениците од  петто одделение; и
ж) Програма за изведување на  зимување  со учениците од шесто до  осмо одделение во траење од 5 дена.

34. Програми за изведување на  екскурзии и слободни активности за учениците  од    ООУ „Видое Подгорец” Струмица, во учебната 2013/14 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б. Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;
в) Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение;
г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од четврто  одделение во траење од 5 дена;
д) Програма за еднодневна посета  на саем на книгата  со учениците од шесто до осмо одделение;
е) Програма за еднодневна посета  на детски фестивали „Златно славејче“ и „Поточиња“  со  учениците од  петто одделение; и
ж) Програма за изведување на  зимување  со учениците од шесто до  осмо одделение во траење од 5 дена.

35. Програми за изведување на  екскурзии и слободни активности за учениците  од    ООУ „Никола Вапцаров” Струмица,  во учебната 2013/14 година:
а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;
б. Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение; и
в) Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од осмо одделение.

36. Програма за изведување  на тродневна екскурзија  со  учениците од VIII одделение при ООУ „Гоце Делчев“ с. Вељуса, во учебната 2013/14 година.

Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски