Решение за свикување на шестата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл. весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Р е ш е н и е
за свикување на шестата седница на
Советот на општина Струмица

Ја свикувам шестата седница на Советот на општина Струмица за ден 30.08. 2013 год. (петок).
Шестата   седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица,  со почеток во 13,00 часот.

За работа на седницата  предлагам:

I

Усвојување на записниците од почетокот на третата седница, продолжението на треттата седница, четвртата и петтата седница на Советот на општина Струмица.

II

Д н е в е н    р е д

1. Предлог – Одлука за  измена   на распоред на средства во Буџетот на општина Струмица за 2013 година;
2. Kвартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица  за вториот квартал од 2013 година;
3. Годишен извештај за активностите на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2012 година;
4. Предлог – Решение за разрешување и именување на претседател и членови на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата;
5. Информација за јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на патиштата  на територијата на општина Струмица за периодот 01.01 -30.06.2013 година;
6. Извештај за работењето на ЈПЕД „Струмица-гас за периодот од 01.01 до 30.06.2013 година;
7. Предлог – Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2013 година;
8. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план за дел од блок 30, Урбана единица 7 во Струмица, општина Струмица, плански период 2013 – 2018;
9. Предлог – Одлука за донесување на Детален урбанистички план, измена и дополнување, за дел од блок 41, УЕ 5, општина Струмица, плански период 2012 – 2018;
10. Предлог- Заклучок за прифаќање Иницијатива  за поведување на постапка за непотполна експропријација за изградба на НН 0,4 кВ подземен кабелски приклучен вод за објект Спортска сала „Даме Груев“ – Куклиш;
11. Предлог- Заклучок за прифаќање Иницијатива за поведување на постапка за непотполна експропријација за изградба на енергетски вод – нисконапонски приклучок за објект на ДПТУ „Ване Комерц 2000“ дооел, Градско Балдовци;
12. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7396 и 8031 КО Струмица;
13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7388 и 7389 КО Струмица;
14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7525 КО Струмица;
15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7434 КО Струмица;
16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 1548/1 и 1548/2 КО Струмица;
17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5215/2 КО Струмица;
18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 6512/1 и 6512/61 КО Струмица;
19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7619/1 КО Струмица;
20. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште и за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 5584 КО Струмица;
21. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 1579 и 1580/1 КО Водоча;
22. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4538 КО Куклиш;
23. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3753 КО Дабиља;
24. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 1834/1 и 1834/2 КО Добрејци;
25. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6779 КО Струмица;
26. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6779 КО Струмица;
27. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4399 КО Струмица;
28. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1248, 1246 и 1247 КО Просениково;
29. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 2603 и 2604/1 КО Банско;
30. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 1135 КО Попчево; и
31. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на планскиот опфат за КП бр. 2285/1 КО Куклиш.

Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски