Решение за свикување на шеесет и шестата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Р  е  ш  е  н  и  е
за свикување нa шеесет и шестата  седница  на
Советот на општина Струмица

Ја свикувам шеесет и шестата  седница на Советот на општина Струмица за ден   28. 02. 2013 година (четврток).

Шeесет и шестата  седница  на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 13,00  часот.
За работа на седницата    предлагам:

I

Усвојување на записникот од 65 седница на Советот на општина Струмица

II
Д н е в е н   р е д

1. Квартален  извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за четвртиот квартал од 2012 година;
2. Предлог- Одлука за изработка и имплементација на проект “Соработка за одговорно користење и производство на енергија ”
3. Предлог – Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2013 година;
4. Предлог-Локален акционен план за вработување  на општина Струмица 2012 -2015 година;
5. Извештај за извршените работни задачи на Територијалната професионална противпожарна единица – Струмица за 2012 година;
6. Извештај за работата со  финасов извештај и годишна сметка на ЛУБ „Благој Јанков Мучето„ за 2012 година;
7. Извештај за работата со финасов извештај и  годишна сметка на Дом за деца и млади  „Благој  Мучето“ за 2012 година;
8. Предлог-Заклучок за утврдување Нацрт ДУП  за една парцела, на КП бр. 2430/1, блок 21 (блок 12, Урбана единица 2 по ГУП) во Струмица, општина Струмица 2013-2018;
9. Предлог-Заклучок за утврдување  Нацрт ДУП за дел од блок 3-а, Урбана единица 1 во Струмица, општина Струмица 2012-2017година;
10. Предлог – Заклучок  за утврдување Нацрт ДУП за една парцела, на КП бр.3178, блок 12  (блок 29, Урбана единица 8 по ГУП) во Струмица,  општина Струмица 2012-2017 година;
11. Предлог –Заклучок  за утврдување  Нацрт ДУП за блок 23 и дел од блок 24, Урбана единица 9 во Струмица,  Oпштина Струмица 2013-2018;
12. Предлог – Заклучок за утврдување Нацрт ДУП за Блок 10, Урбана единица 6 во град Струмица, општина Струмица 2012-2017;
13. Предлог – Заклучок за утврдување Нацрт-  Детален урбанистички план за дел од блок 1, Урбана единица 1, КП бр.1662 (Нова стоковна куќа) во Струмица;
14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичкo – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3121 КО Струмица;
15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 30 и 39 КО Струмица;
16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3131/1 КО Струмица;
17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.1172/1 КО Градско Балдовци;
18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4722 КО Муртино;
19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичкo – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2924 КО Банско;
20. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичкo – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4697/2 и 6362/1 КО Струмица
21. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичкo – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3017 и 3018/2 КО Банско;
22. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.6239 КО Струмица;
23. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичкo – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 3337 КО Банско;
24. Предлог – Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичкo – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6220/1 и 6226 КО Струмица;
25. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичкo – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2063 и 6321 КО Струмица
26. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичкo – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4257 КО Струмица;
27. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичкo – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7689/1 КО Струмица:
28. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичкo – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6239, 6240 и 6241 КО Струмица;
29. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7770 КО Струмица;
30. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7665/1 КО Струмица;
31. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 176 КО Струмица;
32. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичкo – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6779 КО Струмица;
33. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 3099 КО Куклиш;
34. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 1032 КО Просениково;
35. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4368 КО Муртино;
36. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 110/1 КО Раборци;
37. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2347 КО Струмица;
38. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 2919  КО Куклиш;
39. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 2405 КО Свидовица.

Напомена: Материјалот по точка 13, односно  Предлог – Заклучокот за утврдување Нацрт-  Детален урбанистички план за дел од блок 1, Урбана единица 1, КП бр.1662 (Нова стоковна куќа) во Струмица, ќе ви виде дополнително доставен доколку се обезбеди потребната согласност од надлежната комисија.

Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски