КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ОВЛАСТЕНИОТ ИНСПЕКТОР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2017 ДО 31.12.2017 ГОДИНА

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ОВЛАСТЕНИОТ

ИНСПЕКТОР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА ЗА

ПЕРИОД ОД 01.10.2017 ДО 31.12.2017 ГОДИНА

 

Во текот на извештајниот период Овластениот инспектор за патен сообраќај

изврши 27 контроли, и тоа на моторни возила и правни лица со кој се врши јавен превоз на патници во патниот сообраќај кој поседуваат лиценца за работа и при тоа констатирав дека:

  • кај правните лица кој имаат добиено лиценца за јавен превоз на патници,

се уште има моторни возила без изводи од лиценците и сертификат за авто-такси возач, со кој се врши превозот на патници во патниот сообраќај,

  • возачите на моторни возила кој немаат извод од лиценца, не беа пријавени

како вработени во правното лице.

  • Вкупен број на записници 27,

  • Вкупен број на донесени решенија 9,

  • Вкупен број на заклучоци /,

  • Вкупен број на контролни записници 07,

  • Вкупен број на одземени сообраќајни дозволи / и

  • Вкупно поднесени Барања за поведување на прекршочна постапка 3.

Структурални показатели на извршениот инспекциски надзор:

Ред.

бр.

Месец

Запи-сник за констатација

Изда-дени Реше-нија

Платиле Глоба ( 50%)

Контролни записници

Барање за поведување на пре- кршочна постапка

Постапка за порамну-вање

Пресудени предмети

Жалба на Решение / Пресуда

1

октомвр

7

1

/

1

/

/

/

/

2

ноември

5

3

/

1

1

1

/

/

3

декемвр

15

5

3

5

2

7

/

/

Вкупно:

27

9

3

7

3

8

/

/