Жири комисијата ги објави резултатите за најуспешните маски од интернационалната карневалска вечер

Жири комисијата на Струмичкиот карневал 2018, во состав: Александар Филев –претседател и членовите Иван Јовев, Хризантема Рендевска, Панче Беџовски, Ване Ристов, Ѓорѓи Пелтековски и Катерина Милушева, денеска, ги објави резултатите за најуспешните маски од интернационалната карневалска вечер.

За категорија А: групна маска со 50 и повеќе лица
1-ва награда, маска со реден број 9, “Јинг и Јанг’ СОУ „Никола Карев“ –Струмица, во висина
од 1.000 евра во денарска противвредност; (65 бода)
1-ва награда, маска со реден број 19 „Волшебна шума“,СОУ „Јане Сандански“ –Струмица, во
висина од 1.000 евра во денарска противвредност; (65 бода)
2-ра награда, маска со реден број 1 „Разиграни кактуси СОУУД “Димитар Влахов’ Струмица ,
во висина од 900 евра во денарска противвредност; (59 бода)
Категорија Б: Групна маска со 30 до 50 лица
1-ва награда, маска со реден број 21 „Замрзнатите“ – Здружение на граѓани Ѕвезден град’
Струмица , во висина од 600 евра во денарска противвредност; (67 бода);
2-ра награда, маска со реден број 5 “Тримерски порцелан“ Газели-Радовиш, во висина од 500
евра во денарска противвредност; (61 бода);
3-та награда, маска со реден број 27 “Љубовна приказна“Здружение Струма “ Струмица, во
висина од 400 евра во денарска противвредност; (57 бода);
Категорија В: Групна маска со 20 до 30 лица
1-ва награда, маска со реден број 2 „Валкири “, Мулен Руж (Анита), во висина од 500 евра во
денарска противвредност; (70 бода);
2-ра награда, маска со ред.бр. 40 „Цвеќе на сонцето“ ООУ Никола Карев – Пробиштип, во
висина од 400 евра во денарска противвредност ; (57 бода);
3-та награда, маска со ред.бр. 23 “Боите на природата’ ООУ “Герас Цунев ‘“ с.Просениково, во
висина од 300 евра во денарска противвредност’ (52 бода);
Категорија Г: Групна маска од 10 до 20 лица
1-ва награда, маска под ред.број 13, strumica airlanes “ „Мулен руж“(Николов) Струмица, во
висина од 400 евра во денарска противвредност; (67 бода);
2-ра награда, маска со реден број 30 „Белите соколи“ Кико Стил, во висина од 300 евра во
денарска противвредност; (66 бода);
3-та награда , маска под ред.бр.11 “Пеперутки’ Струмички Викинзи, во висина од 200 евра во
денарска противвредност; (56 бода);
Категорија Д: Групна маска од 5-10 лица
1-ва награда, маска под ред.бр. 8 “Разиграна градина’ ООУ Маршал Тито с.Муртино, во висина
од 150 евра во денарска противвредност, (65 бода);
2-ра награда, маска под ред. Бр.36 “Обоено стадо’ Багашовски, во висина од 100 евра во
денарска противвредност (60 бода);
Категорија Ѓ: Поединечна маска од 1 до 5 лица
1-ва награда, маска под реден број 3 “Струмичка дама“, Даци – Струмица, во висина од 100
евра во денарска противвредност; (67 бода)
2-ра награда, маска под реден број 3 „Диносауросот Денвер“ , Иванови ,Струмица, во висина
од 75 евра во денарска противвредност; (64 бода);
3-та награда маска не е доделена.
Категорија Е : со алегориско возило
1 -ва награда , маска под реден бројн 27 “Љубовна приказна“ Здружение Струма’ Струмица, во
висина од 500 евра во денарска противвредност; (65 бода);
2-ра награда, маска под реден број 13 “strumica airlanes“ Мулен Руж (Николов), во износ од
300 евра во денарска противвредност; ( 60 бода);
2-ра награда, маска под реден број 5 “Тримерски порцелан“ Газели-Радовиш, во износ од 300
евра во денарска противвредност; ( 60 бода);
3-та награда, маска под ред.број 21 “Замрзнатите“ Карневалско здружение „Ѕвезден град“
Струмица, во износ од 200 евра во денарска противвредност (57 бода).
Жири комисијата исто така предлага од вкупниот фонд предвиден за награди на главната
карневалска вечер согласно усвоената Програма во вид на стимулација да додели
дополнителни награди на маска под реден број 20 „Рубикови коцки“ ООУ „Сандо Масев“
Струмица, награда во износ од 10.000 денари и маска под реден број 15 „Црно и бело“,
Средни училишта Куманово, награда во износ од 10.000 денари.
Предложениот Награден фонд изнесува вкупно: 8.350 Евра во денарска противвредност или 513.525,00 денари или вкупно 8.250 Евра во денарска противвредност или 507.387,00 денари. Наградите на најдобрите маски ќе им бидат врачени утревечер во 19 часот во центарот за култура „Антон Панов“.