Квартален извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај на Општина Струмица за период од 01.04.2018 ДО 30.06.2018 година

Во текот на извештајниот период од Овластениот инспектор за патен сообраќај

изврши 22 контроли, и тоа на моторни возила и правни лица со кој се врши јавен превоз на патници во патниот сообраќај кој поседуваат лиценца за работа и при тоа констатира дека:

  • кај правните лица кој имаат добиено лиценца за јавен превоз на патници,

се уште има моторни возила без изводи од лиценците со кој се врши превозот на патници во патниот сообраќај,

  • возачите на моторни возила кој немаат извод од лиценца, не беа пријавени

како вработени во правното лице.

  • Вкупен број на записници 22,

  • Вкупен број на донесени решенија 8,

  • Вкупен број на заклучоци /,

  • Вкупен број на контролни записници 11,

  • Вкупен број на одземени сообраќајни дозволи / и

  • Вкупно поднесени Барања за поведување на прекршочна постапка 8.

Структурални показатели на извршениот инспекциски надзор:

Ред.

бр.

Месец

Запи-сник за констатација

Изда-дени Реше-нија / постапиле

Заклу~ок за запирање на постапка

Контролни записници

Барање за поведување на пре- кршочна постапка

Постапка за порамну-вање

Пресудени предмети

Жалба на Решение / Пресуда

1

април

10

4

/

1

1

2

/

/

2

мај

8

1

/

3

4

4

/

/

3

јуни

4

3

/

7

3

1

/

/

Вкупно:

22

8

/

11

8

7

/

/