Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација

1. Соопштение за организирање на јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 23 ( блок 22 Урбана единица 9 согласно ГУП на град Струмица) – линк
2. Соопштение за организирање на јавна анкета за донесување на ДУП за дел од блок 21 ( блок 12 урбана единица 2 согласно ГУП на град Струмица) – линк
3. Соопштение за организирање на јавна анкета за донесување на АУП за дел од блок 19 – линк