ЈАВЕН ПОВИК, програма V2, 2019г.

За прибирање предлог проектни активности од Годишни Програми на Здруженија на граѓани и Фондации од Општина Струмица во рамките на „Социјална заштита“ за 2019 година за финансирање од Програмaта V2 Програма за Социјална заштита од Буџетот на Општина Струмица за 2019 година.

Документи во прилог на јавниот повик:
1. Јавен повик, линк(.pdf)
2. Правила за реализација на предлог проектни активности, линк(.pdf)
3. Пријава – Апликационен формулар, линк(.doc)
4. Преглед на буџетот, линк(.xls)
5. Логичка рамка, линк(.doc)
6. План на активности и видливост, линк(.doc)
7. Формулар со административни податоци за подносителот, линк(.doc)
8. Формулар со финансиски податоци за подносителот, линк(.docx)
9. Изјава за подобност, линк(.docx)
10. Листа за проверка, линк(.doc)