ЈАВЕН ПОВИК, програма G1, 2019г.

За прибирање предлог проекти во рамките на приоритетните области: “ Локален економски развој, Социјална заштита, Заштита на животната средина, Образование, Млади, Родова еднаквост и човекови права“ од Здруженија и Фондации од Општина Струмица за 2019 година за финансирање од Програмaта G1 Поддршка на ЛЕР од Буџетот на Општина Струмица за 2019 година.
Документи во прилог на јавниот повик:
1. Јавен повик, линк(.pdf)
2. Правила за реализација на проекти во рамките на приоритетните области, линк(.pdf)
3. Пријава, линк(.doc)
4. Приоритетни области за Општина Струмица, линк(.docx)
5. Преглед на буџетот, линк(.xls)
6. Логичка рамка, линк(.doc)
7. План на активности и видливост, линк(.doc)
8. Формулар со административни податоци за подносителот, линк(.doc)
9. Формулар со финансиски податоци за подносителот, линк(.docx)
10. Изјава за подобност, линк(.docx)
11. Листа за проверка, линк(.doc)