Одлука за распределба на финансиски средства од Програма G1 од Буџетот на Општина Струмица за 2019 година

Финансиските средства од Програма од Буџетот на Општина Струмица за 2019, по објавениот Јавен повик за прибирање предлог проекти во рамките на приоритетните области: “ Локален економски развој, Социјална заштита, Заштита на животната средина, Образование, Млади, Родова еднаквост и човекови права“ од Здруженија и Фондации од Општина Струмица за 2019 година за финансирање од Програмaта G1 Поддршка на ЛЕР од Буџетот на Општина Струмица за 2019 година бр. 23-146/1 од 30.04.2019 и Записникот од Комисијата за спроведување на јавен повик бр. 23-146/21 од 10.06.2019 се распределуваат на следниве здруженија/фондации…  На следниов линк може да ја видите целата содржина на одлуката.