Решение за свикување на дваесет и шестата седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08-6374/1, 22.08.2019 год. Струмица
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)
и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:
Решение за свикување на дваесет и шестата седница на Советот на Општина Струмица
Ја свикувам дваесет и шестата седница на Советот на општина Струмица за ден 29.08.2019 година (четврток).
Дваесет и шестата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00 часот.
За работа на седницата го предлагам следниот:

Дневен ред

1. Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Струмица за вториот квартал од 2019 година;
2. Предлог – Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2019 година;
3. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата на Општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа во 2019 година;
4. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година;
5. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2019 година;
6. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година;
7. Предлог- Програма за измена и дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локаните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2019 година;
8. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2019 година;
9. Предлог- Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2019 година;
10. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2019 година;
11. Извештај од процена на штета од природна непогода (град, дожд и ветар) од 16.06. и 04.07 2019 година;
12. Предлог-Одлука за доставување на Процена на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности;
13. Предлог – Одлука за доделување парична помош на Ристо Николов од Просениково;
14. Предлог – Одлука за доделување на финансиски средства за органицазијата Отворени забавни фудбалски школи 2019 година;
15. Предлог – Одлука за усвојување на план за намалување на загадувањето и подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух 2019-2024 (План за квалитет на воздух);
16. Педлог – Одлука за давање на користење на деловни простории на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ Струмица;
17. Педлог – Одлука за давање на користење на деловни простории на ЈП „Струмица – гас“ Струмица;
18. Предлог – Одлука за давање на користење на деловна просторија на ЈУ „Меѓуопштински центар за социјални работи – Струмица;
19. Предлог – Одлука за давање на користење на деловни простории на АД Пошта на Северна Македонија во државна сопственост – Скопје, Подружница ЦРПС Струмица;
20. Предлог-Одлука за утврдување на локација за нештетно одстранување на животни погодени од болеста Африканска чума кај свињите;
21. Предлог – Одлука за ангажирање механизација и техничка опрема за нештетно одстранување на животни погодени од болеста Африканска чума кај свињите;
22. Барање согласност за прифаќање на поголем број на деца од капацитетот на клоновите во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица;
23. Измена и дополнување на Годишен план за вработување за 2019 година на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица;
24. Годишен план за вработвање за 2020 година на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Стумица;
25. Извештај за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица за периодот 01.01. 2019 до 30.06.2019 година;
26. Годишен план за вработување на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ за 2020 година;
27. Барање согласност за обезбедени финансиски средства, за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување на ЈП „Паркиралишта – Струмица“ за 2020 година;
28. Извештај за работењето на ЈПЕД „Струмица гас“ за првото полугодие од 1 до 6 месец 2019 година; и
29. Извештај за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I-III месец 2019 година.

Совет на општина Струмица

Претседател,
Maрјан Даскаловски с.р.