Известување од Министерство за транспорт и врски

Министерството за транспорт и врски објави рок за пријавување за јавно наддавање за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое се наоѓа во Општина Струмица, наменето за изградба на објекти за лесна индустрија, сервиси и стоваришта…