Признание за најдобро постигнати резултати за стандардот професионалност

На 17 декември 2008 година во хотел „Александар Палас“, во рамките на Програмата „Етика на локално ниво – Лидерски сандарди и најдобри практики“ која ЗЕЛС ја остварува во соработка и подршка на Советот на Европа, Европската Унија, преку Европската Агенција за реконструкција и Министерството за локална самоуправа, општина Струмица доби признание за најдобро постигнати резултати во стандардот Професионалност и во рамките на истата програма, во официјалниот извештај од ЗЕЛС и Советот на Европа, Општина Струмица е потврдена како општина каде е постигнато највисоко ниво на исполнување на етичките стандарди од Програмата „Јавна етика на локално ниво – Кон ефикасна и демократска локална самоуправа“.