Буџет на општина Струмица за 2009 година

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ“ број 5/02) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица („Сл. гласник на општина Струмица“ број 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на ден 23.12.2008 година, донесе:

• Буџет на општина Струмица за 2009 година