Се врши дополнително хортикултурно уредување во централното градско подрачје

Во рамките на пролетните активности во јавното зеленило во градот, Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ врши дополнување на одредени хортикултурни површини. На дел од нив планираното дополнување е завршено, а на останатите е во тек.