Листа на отпочнати и реализирани инфраструктурни проекти во Струмица и населените места

Општина Струмица успешно го реализира вториот дел од  Програмата за уредувањето на градежното земјиште за 2007 година. Во прилог е листата на отпочнати и реализирани инфраструктурни проекти во Струмица и населените места.

1. Реконструкција и реставрација на Цареви кули
2. Рампи за лица со посебни потреби (по тротоарите низ градот)
3. Канделабри и чешма во село Вељуса
4. Улица во с. Вељуса (кај црква)
5. Улица во с. Водоча
6. Спортско игралиште во с.Баница
7. Чистење на порој Св. Илија

8. Улица во с.Костурино
9. Проширување на мост во с. Куклиш
10. Канализација во с. Куклиш
11. Асфалтирање на улица во с.Куклиш
12. Водовод во с.Габрово
13. Улица во с. Муртино
14. Парк во центар на с. Дабиле
15. Автобуска постројка во с. Дабиле
16. Улица во с. Дабиле
17. Тротоар од Ракиџиски мост до с. Добрејци
18. Улица во Ново Добрејци од број 236 до број 350
19. Чистење на мали канали во с. Просениково
20. Тротоар во с. Просениково (до училиштето)
21. Пешачка патека ул. Ленинова – ул. Јанко Цветинов
22. Џеб на ул. 24 Октомври
23. Втор слој на ул. Браќа Миладинови (пред Симпо)
24. Улица Младинска (до Мачук)
25. Џеб на улица Димитар Цветинов
26. Тротоар на улица Атанас Караман

27. Цвеќарници со фонтани на Бул. Маршал Тито
28. Тротоар на Бул. Маршал Тито
29. Цвеќарници на Бул. Ленинова
30. Детски град (Градски парк).