Комисијата за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификати за авто – такси возачи

ОПШТИНА СТРУМИЦА

Комисијата за спроведување на постапката и програмата за полагање на

испитот за добивање на сертификати за авто – такси возачи

mesec Juli_

19. 07. 2016 godina (vtornik) vo 16. 30 ~asot vo Dom na ARM-Strumica

26. 07. 2016 godina (vtornik) vo 16. 30 ~asot vo Dom na ARM-Strumica

mesec Avgust

09. 08. 2016 godina (vtornik) vo 16. 30 ~asot vo Dom na ARM-Strumica

23. 08. 2016 godina (vtornik) vo 16. 30 ~asot vo Dom na ARM-Strumica

OPШTINA STRUMICA

Комисијата за спроведување на постапката и програмата за полагање на

испитот за добивање на сертификати за авто – такси возачи