Квартален извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај на општина Струмица за период од 01.01.2015 до 31.03.2015 година

Во текот на извештајниот период Овластениот инспектор за патен сообраќај

изврши 49 контроли, и тоа на моторни возила и правни лица со кој се врши јавен превоз на патници во патниот сообраќај кој поседуваат лиценца за работа и при тоа констатирав дека:

– кај правните лица кој имаат добиено лиценца за јавен превоз на патници,

се уште има моторни возила без изводи од лиценците со кој се врши превозот на патници во патниот сообраќај,

– возачите на моторни возила кој немаат извод од лиценца, не беа пријавени

како вработени во правното лице.

– Вкупен број на записници 49,

– Вкупен број на донесени решенија 25,

– Вкупен број на заклучоци 30,

– Вкупен број на контролни записници 6,

– Вкупен број на одземени сообраќајни дозволи / и

– Вкупно поднесени Барања за поведување на прекршочна постапка 7.

Структурални показатели на извршениот инспекциски надзор:

Ред.

бр.

Месец

Запи-сник за конста-тација

Изда-дени Реше-нија

Заклу~ок за запирање на постапка

Контролни записници

Барање за пове-дување на пре- кршочнапостапка

Постапка за порамну-вање

Пресудени предмети

1

јануари

14

2

14

1

5

/

3

2

февруари

16

7

9

/

/

2

1

3

март

19

16

7

5

2

/

3

Вкупно:

49

25

30

6

7

2

7

Одобрил/Контролирал:(иукп/Г.Б.) Изработил:(иукп/Р.Ј.)

Раководител: Овластен инспектор за патен

Георге Бонев сообраќај Ристо Јовевски