Се одржа отворен ден со членовите на Комисијата за општествени дејности при Советот на општина Струмица

Во организација на Центарот на заедницата на општина Струмица се одржа отворен ден со членовите на Комисијата за општествени дејности при Советот на општина Струмица и Одделението  за услуги на граѓани и месна самоуправа во општина Струмица. На средбата учествуваа претседатели на урбани и месни заедници на општина Струмица, и претставници на здруженија од областа на културата, сојузи и други граѓански организации.

На отворениот ден се дискутираше по прашањата од надлежност на Општината, а кои се однесуваат на одбележување на празници и манифестации, доделување награди и признанија, функционирањето на месната самоуправа, а најмногу   за уредувањето и одржувањето на спомениците и спомен обележјата во општина Струмица.Членовите на Комисијата и Одделението одговараа на прашањата поставени од присутните граѓани, а се беа понудени и предлози за уредување на некои спомен обележја, околу организацијата на културни манифестации и одбележувања на празници, како и други културни иницијативи.Овие отворени денови со комисиите при Советот на општина Струмица се реализираат во рамките на проектот „Општина по мерка на граѓаните“.