Одлука за распределба на финансиски средства од Програма G1 од Буџетот на Општина Струмица за 2017 година

Финансиските средства од Програма од Буџетот на Општина Струмица за 2017,  по објавениот Јавен повик за прибирање проекти од здруженија и фондации од Општина Струмица во рамките на Стратегиите – Акциските планови за „Локален економски развој на Општина Струмица 2016-2020, Култура 2017-2022, Развој на Образованието 2015-2020, Млади 2015-2020, Соработка со граѓанскиот сектор 2015-2020“, кои ќе бидат финансирани од Програмaта за активностите на општина Струмица за областа на локалниот економски развој и туризмот во 2017 година, од G1 Поддршка на ЛЕР, од Буџетот на Општина Струмица за  2017 година бр.  23-64/1 од 02.03.2017 и  Записникот од Комисијата за спроведување на јавен повик бр. 23-64/25 од 22.03.2017 се распределуваат на следниве здруженија/фондации: линк