Решение за свикување тринаесетата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Р е ш е н и е
за свикување тринаесетата седница на
Советот на општина Струмица

Ја свикувам тринаесетата седница на Советот на општина Струмица за ден 14.03. 2014 година (петок).

Тринаесетата на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00 часот.

За работа на седницата со предлагам следниот:

II

Д н е в е н р е д

1. Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за четвртиот квартал од 2013 година;
2. Годишен извештај на Општина Струмица за 2013 година;
3. Предлог-Завршна сметка на Буџетот на општина Струмица за 2013 година;
4. Извештај за работата со финансов извештај и годишна сметка на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ за 2013 година;
5. Извештај за работата со финансов извештај и годишна сметка на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ за 2013 година;
6. Извештај за работата со финансов преглед и завршна сметка на Општинска јавна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица за 2013 година;
7. Предлог – Одлука за определување на места за истакнување изборни плакати за Претседателските избори – 2014, во Општина Струмица;
8. Предлог-Решение за разрешување и именување на член во УО на ЈП „Паркиралишта-Струмица“;
9. Предлог – Процена на загрозеност на подрачјето на општина Струмица од сите ризици и опасности;
10. Предлог – Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2014 година;
11. Програма за измена и дополнување на Програмата работа на ЈП “Паркиралишта-Струмица“ за 2014 година;
12. Одлука за утврдување на висина на цени на услугите за поставување и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица;
13. Програма за организација и реализација на настава во природа за учениците од четврто одделение на ООУ „Маршал Тито“ Струмица;
14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 5358, 5359 КО Струмица;
15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 6377, 6379 КО Струмица;
16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 6602, 6601/2 КО Струмица;
17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 3793, 3768 КО Дабиља;
18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 110/1 КО Раборци;
19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 4983/2 КО Струмица
20. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 7682 КО Струмица;
21. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 7278/2, 2130/10, 7266 КО Струмица;
22. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 6817/4 КО Струмица;
23. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 4923 КО Куклиш;
24. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 2130/1 КО Струмица;
25. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 337 КО Струмица;
26. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 5597/21 КО Струмица;
27. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7768 КО Струмица;
28. Предлог – Одлука за исправка на техничка грешка за Урбанистички план вон населено место, повеќенаменска индустриска зона КО Сачево и КО Градско Балдовци.

Напомена:

Точките од реден број 7 до реден број 27 беа на дневен ред на седници на матичните комисии при подготовката на 12 седница. Измени има само во точка 10, односно во Предлог – Програмата за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2014 година, која содржински се дополнува и повторно предлага на дневен ред на седница на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и природата.

Совет на општина Струмица
Претседател,
Марјан Даскаловски